Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    -1900     

Aantal gevonden publicaties : 86   (uit: 1887)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0075  
Theorie der Dampfmaschinen
          (1849)    [Pambour, F.M.G. von]
G. Reimer;  26 cm; 
 

2. Boeknummer: 0076  
De gids voor machinisten, bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoomboten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden.
          (1892)    [Scholl, E.F.]
A.W. Sijthoff;  
 

3. Boeknummer: 0077  
De Gids voor machinisten, bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoomboten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden.
          (1899)    [Scholl, E.F.]
A.W. Sijthoff;  
 

4. Boeknummer: 0079  
Iets over onderwaterzettingen, en meer bepaaldelijk over die der Grebbe-linie.
          (1865)    [Stieltjes, T.J.]
De Erven Doorman;  
 

5. Boeknummer: 0085  
Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet werden drooggemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het hoogheenraadschap van Rhynland, wegens de gevreesde ongemakken in de plaats van erger, van veel beter natuur zullen weezen als tegenwoordig.
          (1727)    [Velsen, Cornelis]
Goetval, Daniel;  == Maak uw keuze ==; 
 

6. Boeknummer: 0091  
De Noorder-Lekdijk bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813.Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht.
          (1880)    [Welcker, J.W.]
Martinus Nijhoff;  
 

7. Boeknummer: 0092  
De Verovering van Haarlemmermeer, voorafgegaan door bijdragen tot bevordering der Christelijke belangstelling in den arbeid der uit- en inwendige zending.
          (1869)    [Wisselingh JPz, E.J. van]
Hoveker, H.;  == Maak uw keuze ==; 
 

8. Boeknummer: 0093  
Korte schets, verhandelende het Droogmaken van de Groote Meer of geneesmiddel tegen Hollands Ondergang door 't Water
          (1743)    [Zumbag de Koesfelt, Conradus]
Potvliet, Gerardus;  22 cm; 
 

9. Boeknummer: 0097  
Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee
          (1867)    [Beijerinck, J.A.]
Langenhuysen, Gebr. J. & H. van;  
 

10. Boeknummer: 0103  
Verhandeling over het ontwerp van sluizen, volgens de uitgave van den heer inspecteur generaal bij den Waterstaat van het Koninkrijk Holland, J. Blanken, Jansz. het eerst aan de Benschopper Sluis beproefd.
          (1809)    [Goudriaan, A.F.]
Esveldt-Holtrop, J.S. Van;  
 

11. Boeknummer: 0104  
Memorie over de Haarlemmermeer. Behelzende deszelfs consideratien over het ontwerp van den heer Baron van Lynden van Hemmen, strekkende ter droogmaking van de Haarlemmermeer.
          (1821)    [Gelder, Jacob de]
Mortier en Zoon, D. du;  23 cm; 
 

12. Boeknummer: 0107  
Historisch-Staatsrechterlijk onderzoek over het bestuur en beheer der watergangen in de Geldersche Rivierpolderlanden.
          (1895)    [Gellicum, R.M. van]
Mijs, D.;  
 

13. Boeknummer: 0108  
Over de droogmaking van het Haarlemmer-meer.
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Ringvaart; Stoomgemalen           (1844)    [Endegeest, Gevers van]
Het doel van dit kleine geschrift is om den een en ander te bevredigen.Het moet strekken om aan hen die er belang instellen, een overzigt te geven van hetgeen boezem en peil, bemaling en polder en soortgelijke kunstwoorden beduiden. Het moet de geschiedenis en den omvang der onderneming vermelden. Het zal aantoonen hoeverre zij thans gevorderd is.
Bijlage 1 (omslag) niet aanwezig.

Luchtmans, S. en J.;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

14. Boeknummer: 0155  
Land en volk van Noordelijk Europa.
          (1870)    [Kesler, J.C.]
W.N.C. Roldanus;  
 

15. Boeknummer: 0157  
Het Stoomgemaal voor de Zuiderafwatering van de Werken der Maasmond-verlegging, onder de gemeente Waalwijk
          (1900)    [Jolles, C.A.]
F.J. Belinfante;  
 

16. Boeknummer: 0158  
No. 114: Verkoop van Dorpsgronden in den Haarlemmermeer, op Donderdag den 18den en Vrijdag den 19den Maart 1869
          (1869)    [Buis, J]
Loosjes;  23 cm; 
 

17. Boeknummer: 0160  
Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmer-meer.
          (1821)    [Lijnden van Hemmen, F.G. Baron van]
van Cleef;  
 

18. Boeknummer: 0161  
Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmer-meer.
          (1821)    [Lijnden van Hemmen, F.G. Baron van]
van Cleef;  
 

19. Boeknummer: 0162  
Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland.
Droogmaking; Polders; Ringvaart; Waterhuishouding           (1821)   
Reaktie op verhandeling van droogmaking des Haarlemmer-Meers, uitgegeven door den Heer F G Baron van Lynden van Hemmen in den jare 1821.
D. du Mortier en Zoon;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

20. Boeknummer: 0163  
Antwoord op de vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland.
Droogmaking; Polders; Ringvaart; Waterhuishouding           (1821)    [Lijnden van Hemmen, F.G. Baron van]
Antwoord op de vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland. Uitgegeven door den Heer F G Baron van Lynden van Hemmen in den jare 1821.
D. du Mortier en Zoon;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

21. Boeknummer: 0164  
Aanteekeningen op de memorie van den Hoogleeraar Jacob de Gelder.
          (1822)    [Lijnden van Hemmen, F.G. Baron van]
van Cleef;  
 

22. Boeknummer: 0181  
Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en taferelen
Boerderijen; Bruggen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Polders; Ringvaart; Vaarten; Veeteelt           (1868)    [Boekel, P]
Met 2 kaarten. Opnieuw uitgegeven in 1974 bij de Europese Bibliotheek in Zaltbommel. Opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Sophia
Europeese Bibliotheek;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

23. Boeknummer: 0182  
Bedenkingen tegen het rapport der Commissie tot onderzoek naar de middelen, welke zouden zijn aan te wenden, om aan landen van den Haarlemmermeerpolder bij voortduring behoorlijke water-ontasting te verzekeren.
          (1859)    [Buis, J]
J. Noordendorp;  
 

24. Boeknummer: 0190  
Rivierkundige stellingen, betrekkelyk den oorsprong, loop en staat der rivieren, en de oorzaaken van de veranderingen in de beddingen, en van de doorbraaken en overstroomingen derzelven, benevens de algemeene aanwyzingen van herstellinge, door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, voorgesteld om beoordeeld en verbeterd te worden
          (1770)    [Arrenberg, Reinier]
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte;  
 

25. Boeknummer: 0191  
Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
          (1853)    [Simons, G.]
J.C.A. Sulpke;  
 

26. Boeknummer: 0264  
Dl. 1, Haarlemmer-Meer-Boeck dienende tot een romanstrantie, verklaring ende voor-bereydinge om de Haarlemmer ende de Leytze-Meer te bedyken. Als ook van de diepten, gronden, ende nuttigheyt der zelver. Dl. 2, Een kleine chronyke ende voorbeidinge van de akomste ende 't vergroten van de dorpen van Graft en de Ryp ende van meer verscheiden notable oude stukken ende geschiedenissen (TWEE IN ÉÉN BAND!!
          (1710)    [Leeghwater, J.A.]
22 cm; 
 

27. Boeknummer: 0265  
Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest.
          (1826)    [Leeuwen, J. van]
Suringar. G.T.N.;  
 

28. Boeknummer: 0307  
Stoombemaling van polders en boezems.
          (1885)    [Huet, A]
van Cleef;  
 

29. Boeknummer: 0308  
Stoombemaling van polders en boezems.
          (1885)    [Huet, A]
van Cleef;  
 

30. Boeknummer: 0350  
De Lingequaestie. Academisch proefschrift.
          (1889)    [Lamping, W.A.]
Nijgh & van Ditmar;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 februari 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief