Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zuiderzeewerken   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 15   (uit: 2042)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

2. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal ge´ntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

3. Boeknummer: 0325  
De Ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken
Droogmaking; Zuiderzeewerken           (1950)    [Blocq van Kuffeler, V J P de]
De Ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken.
Berichten van de Nederlandse vereniging voor landaanwinning, deel 1.
Ongeveer een vijfde deel van ons land ligt beneden 1 m + N.A.P., hetgeen er op wijst, dat dit hele gebied bij elk hoog water door de Noordzee zou worden overspoeld, wanneer het niet door waterkeringen daartegen beschermd zou zijn.
Nieuw land kan veroverd worden in de voormalige Zuiderzee: de IJsselmeerpolders.

Daamen's, D A;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

4. Boeknummer: 0329  
Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen?
Polders; Zuiderzeewerken           (1959)    [Thijsse, J P]
Berichten van de nederlandse vereniging voor landaanwinning deel 7
Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen? (Land)

Ceres;   ( Polders)
 

5. Boeknummer: 0343  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Geschiedenis Algemeen; Planologie; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

6. Boeknummer: 0344  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken; Geschiedenis Algemeen; Planologie           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

7. Boeknummer: 0357  
Buiten Amsterdam: Kleine geschiedenis van de Metropoolregio
Forten; Polders; Stelling van Amsterdam; Stoomgemalen; Zuiderzeewerken           (2010)    [Kleijn, K]
De rijke geschiedenis van de Metropoolregio Amsterdam - met al die historische, culturele en economische netwerken- wordt hier beschreven in vijftien boeiende hoofdstukken. Voor hoofdstuk over Stoomgemaal De Cruquius, zie blz. 36-39.
THOTH;   ( Polders)
 

8. Boeknummer: 0472  
Verover mij dat land: Lely en de Zuiderzeewerken
Zuiderzeewerken           (2007)    [Ham, W van der]
Inhoud:
1. De dijk...de Afsluitdijk, een plek van herinnering
2. In de ban van grote werken - Lely, civiel ingenieur
3. 'Kiest mannen van de daad' - Lely, minister en staatsman
4. Op hechte grondslag - Lely en zijn bemoeienis met de infrastructuur
5. Hoe de zee verdween - De wording van Lely's levenswerk
6. Op nieuw land een nieuwe maatschappij
7. Epiloog: het natte hart

Boom;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

9. Boeknummer: 0508  
From fisherman's paradise to farmer's pride. The Zuiderzee closed its bottom reclaimed the polderland settled
Afsluitdijk; Polders; Zuiderzeewerken           (1959)    [Diversen]
From fisherman's paradise to farmer's pride.
The Zuiderzee closed its bottom reclaimed the polderland settled

Ministerie van Verkeer en Waterstaat;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

10. Boeknummer: 0526  
Ingenieur Lely
Biografie; Zuiderzeewerken              [Top, W]
Biografie van Ingenieur Lely.
Versluys;   ( Biografieen)
 

11. Boeknummer: 0540  
Het Toekomstig landschap der Zuiderzeepolders
Landaanwinning; Zuiderzeewerken           (1928)    [Hudig, D]
In opdracht van het Nederlandsch Instituut uitgegeven beschrijving van het toekomstige landschap van de Zuiderzeepolders
Scheltema & Holkema;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

12. Boeknummer: 0588  
Nederland moet samen met het water leven
Waterhuishouding; Waterzuivering; Zuiderzeewerken           (1967)    [Thijsse, Prof Ir J Th,]
Voordracht gehouden in de Algemene Vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op 6 mei 1967 te Haarlem..
Bohn, De Erven F;   ( Waterhuishouding)
 

13. Boeknummer: 0617  
From fisherman's paradise to farmer's pride.
Polders; Zuiderzeewerken           (1953)   
The story of reclaiming and settling the Zuider Zee Land
Ministerie van Verkeer en Waterstaat;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

14. Boeknummer: 0656  
Van korre tot koren
Afsluitdijk; Droogmaking; Polders; Zuiderzeewerken              [Nooitgedacht, Mr D A D]
De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee.
Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterwstaat te 's-Gravehage in samenwerking met de Directie Ijselmeerpolders te Zwolle;  20 cm;  ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

15. Boeknummer: 2059  
Wassend Water, Dalend Land - Geschiedenis van Nederland en het water
Afsluitdijk; Bodem; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Dorpen; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Nederland; Noordzeekanaal; Overstromingen; Plassen; Pompen; Rivieren; Scheepvaart; Sloten; Sluizen; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Terpen; Vaarten; Volkshuisvesting; Waterhuishouding; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Waterstaatsdienst; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (1993)    [Stol, T]
Wassend Water, Dalend Land - Geschiedenis van Nederland en het water.
De nauwe verwevenheid tussen de menselijke bewoning met de strijd tegen het water in Nederland

Komsmos;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 december 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief