Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Landbouwvoorlichting   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 23   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0317  
Jubileumverslag bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer
Akkerbouw; Jaarverslagen; Jubilea; Landbouwvoorlichting           (1986)    [Diversen]
Jubileumverslag van de vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer 1936-1961, waarin opgenomen Akkerbouwverslag van de Meerlanden, alsmede het jubileumverslag 1936-1986 waarin opgenomen een kaart van de Haarlemmermeer 1855.
( Akkerbouw)
 

2. Boeknummer: 0855  
26e Beschrijvende rassenlijst voor de landbouwgewassen 1951 : met bijlagen
Landbouw; Landbouwvoorlichting; Naslagwerken; Plantkunde           (1951)    [Rijkscommissie voor de samenstelling van de Rassenlijsten voor landbouwgewassen]
Rijkscommissie voor de samenstelling van de Rassenlijsten voor landbouwgewassen;   ( Akkerbouw)
 

3. Boeknummer: 1105  
De Meerlanden - Jaarverslag 1959
Akkerbouw; Bodemgebruik; Boerderijen; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1960)    [Everts, Ir P H J]
Jaarverslag De Meerlanden 1959. Verslag van de verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting.
Voorwoord door Rijkslandbouwconsulent.
Het jaar 1959 is voor de Nederlandse boeren zeer verschillend geweest. In vele streken van ons land dreigen ten gevolge van de langdurige droogte economische problemen. Voor onze laaggelegen klei-akkerbouwpolders is dit niet het geval. Dooreengenomen zijn de opbrengsten goed tot zeer goed te noemen.

Verenigingen voor bedrijfsvoorlichting in Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel eo en IJpolder;   ( Akkerbouw)
 

4. Boeknummer: 1180  
Jubileumverslag bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer
Akkerbouw; Jaarverslagen; Jubilea; Landbouwvoorlichting           (1986)    [Diversen]
Jubileumverslag van de vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer 1936-1961, waarin opgenomen Akkerbouwverslag van de Meerlanden, alsmede het jubileumverslag 1936-1986 waarin opgenomen een kaart van de Haarlemmermeer 1855.
( Akkerbouw)
 

5. Boeknummer: 1469  
Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw 1795-1940
Agrarische Geschiedenis; Landbouw; Landbouwvoorlichting; Naslagwerken           (1943)    [Sneller, Dr Z W]
Geschiedenis van de Landbouw in Nederland 1795-1940
J.B. Wolters;   ( Landbouw algemeen)
 

6. Boeknummer: 1493  
Benamingen Land- Tuin- en Bosbouwtechniek
Landbouwvoorlichting           (1978)    [commissie benamingen]
Het boekje geeft een beschrijving van alle benamingen die gebruikt worden na de tweede wereldoorlog in de land-tuin- en bosbouw,
Commissie benamingen;   ( Landbouw algemeen)
 

7. Boeknummer: 1596  
Dr Staring's Landbouw-Almanak 1944
Akkerbouw; Bemesting; Bodemgebruik; Landbouwvoorlichting; Plantenteelt; Tuinbouw; Zaadteelt           (1944)    [Leignes Bakhoven, H; Blink, N; Lankwarden, E; Riel, J van]
De Almanak werd aangeboden door de Nederlandse Landstand.
Tjeenk Willink;  boekje;  ( Landbouw algemeen)
 

8. Boeknummer: 1884  
De Meerlanden - Jaarverslag 1964
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Waterhuishouding           (1964)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. We kunnen terugzien op een jaar 1964 waarin de omstandigheden voor de akkerbouw gunstiger waren dan in voorgaande jaren. De snelle ontwikkeling op het gebied van arbeid en mechanisatie en de veranderende kostenverhoudingen bij de bedrijfsvoering doen de behoefte aan voorlichting nog steeds toenemen.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

9. Boeknummer: 1885  
De Meerlanden - Jaarverslag 1965
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Waterhuishouding           (1965)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Aan de aardappelteelt is in dit verslag veel aandacht besteed. Aardappelteeltdag te Hoofddorp.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

10. Boeknummer: 1886  
De Meerlanden - Jaarverslag 1966
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1966)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. De stijging van de loonkosten en het schaarser worden van de arbeid heeft aanleiding gegeven tot een sterke mechanisatie. Het ontbreken van arbeidskrachten heeft aanvankelijk er toe geleid dat men de aardappelteelt op zware grond voor onmogelijk hield. In de Purmer en de Beemster is echter gebleken dat bij een goede voorjaarsbewerking ook hier volledig machinaal rooien mogelijk was.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

11. Boeknummer: 1887  
De Meerlanden - Jaarverslag 1967
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Waterhuishouding           (1967)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. De zeer goede oogstresultaten van dit jaar, kunnen de indruk wekken dat in de akkerbouw alles naar wens gaat. Het modern ingerichte bedrijf vraagt veel meer kapitaal dan vroeger. Bij bedrijfsovername komt dit vraagstuk wel heel sterk naar voren. De zekerheid dat op een bedrijf een goed inkomen gehaald wordt, heeft men slechts wanneer ook de opbrengsten goed zijn. De bemesting, de ontwatering en de structuur van de grond dienen goed in orde te zijn.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

12. Boeknummer: 1906  
De Meerlanden - Jaarverslag 1968
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1968)   
Jaarverslag van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Het gezamenlijke doel is verbetering van de inkomenspositie van de akkerbouwer. Een belangrijke invloed hierop wordt uitgeoefend door de ontwikkeling van lonen en prijzen. Deze beperken de mogelijkheden van vele bedrijven. De mechanisatie van de bietenoogst wordt belicht.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

13. Boeknummer: 1907  
De Meerlanden - Jaarverslag 1969
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1969)   
Jaarverslag van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o., de IJpolders, Beemster-Purmer Schermer e.o. Het gezamenlijke doel is verbetering van de inkomenspositie van de akkerbouwer. De akkerbouw in 1969 wordt uitvoerig belicht. Verder een aantal artikelen over aardappelen.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

14. Boeknummer: 1934  
De Meerlanden - Jaarverslag 1961 -
Akkerbouw; Bemesting; Bodemgebruik; Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1961)   
Jubileumverslag vereniging voor bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer 1936-1961.
Jaarverslagen 1961 van Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en De IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Inhoud van Jaarverslag 1961:
1. Akkerbouw-onderzoek 1961
2. Bedrijfsresultaten en Bedrijfsorganisatie
3. Rationalisatie en Mechanisatie
4. Bijzondere Teelten
5. Bemesting
6. Actualiteiten.

== Maak uw keuze ==;  ( Het landbouwbedrijf)
 

15. Boeknummer: 1935  
De Meerlanden - Jaarverslag 1962
Akkerbouw; Landbouweconomie; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1962)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Steeds meer wordt hierbij het inkomen van de boer als ondernemer centraal gesteld. Uit de resultaten van de bedrijfseconomische boekhoudingen blijkt wel, dat de verschillen tussen de bedrijven zeer groot is en dat voor vele bedrijven verbetering is te bereiken. Een van de belangrijkste punten hierbij is het kostenniveau van arbeid en werktuigen.
Verengingen voor Bedrijfsvoorlichting;  == Maak uw keuze ==;  ( Landbouw algemeen)
 

16. Boeknummer: 1936  
De Meerlanden - Jaarverslag 1963
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1963)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Niet alleen de technisch en economische aspecten van de landbouwonderneming zijn belangrijk, ook de juridische en de fiscale aspecten van de onderneming vragen om aandacht. Het jaar 1963 was voor onze bedrijfsvoering een moeilijk jaar. Het voorjaar was laat en nat. De suikerbieten konden pas eind april gezaaid worden. De graszaadoogst viel tegen. De graanoogst baarde veel zorgen.
Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting;  == Maak uw keuze ==;  ( Landbouw algemeen)
 

17. Boeknummer: 1962  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1950
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Zaadteelt           (1951)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Algemeen
2. Verslag der landbouwproefvelden
3. Mededelingen van de Zaadteeltcommissie'

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

18. Boeknummer: 1963  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1951
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1952)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Jaarverslag en verslag der Werkzaamheden
2. Cultuurjaar 1951
3. Beproeving van een Tacco-Installatie
4. Diepploegen
5. Het grondonderzoek in de Haarlemmermeer
6. Verslag der Landbouwproefvelden

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

19. Boeknummer: 1965  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1953
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1954)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Jaarverslag en verslag der werkzaamheden
2. Algemeen
3. Verslag der Landbouwproefvelden

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

20. Boeknummer: 1966  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1954
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1955)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Jaarverslag en verslag der werkzaamheden 1954
2. Algemeen
2. Verslag der landbouwproefvelden

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

21. Boeknummer: 1967  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1955
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1956)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Jaarverslag en verslag der werkzaamheden 1955
2. Algemeen
3. Verslag der landbouwproefvelden

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

22. Boeknummer: 1968  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1956
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1956)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Jaarverslag en verslag der werkzaamheden 1956
2. Algemeen
3. Verslag der landbouwproefvelden

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

23. Boeknummer: 1969  
Jaarverslag en verslag der landbouwproefvelden 1957
Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1958)    [Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer]
Inhoud:
1. Jaarverslag en verslag der werkzaamheden 1957
2. Algemeen
3. Verslag der landbouwproefvelden

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 mei 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief