Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Proefschrift   (in veld: Type uitgave)     

Aantal gevonden publicaties : 24   (uit: 2000)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0001  
Het Water meester; Het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming
Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (2002)    [Dekker, M]
In dit boek wordt onderzocht hoe de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming juridisch is vormgegeven. Een groot deel van het onderzoek betreft het waterkeringsrecht: het recht rond de overheidszorg voor de kering van hoogwater.
Boom Juridische uitgevers;   ( Waterhuishouding)
 

2. Boeknummer: 0005  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, B]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800
( Waterschap)
 

3. Boeknummer: 0067  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, B]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800.
( Waterschap)
 

4. Boeknummer: 0089  
De Ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
          (1921)    [Waal, W F de]

Kruyt, A H;  
 

5. Boeknummer: 0107  
Historisch-Staatsrechterlijk onderzoek over het bestuur en beheer der watergangen in de Geldersche Rivierpolderlanden.
Polders; Waterhuishouding           (1895)    [Gellicum, R M van]

Mijs, D;   ( Waterhuishouding)
 

6. Boeknummer: 0137  
Steam Power and British Industrialization to 1860
Stoommachines           (1978)    [Tunzelmann, G N von]
Dit boek is een bewerking van een proefschrift: Some economic aspects of the diffusion of steam power in the British isles to 1856, with special reference to the textile industries.
Oxford University Press;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

7. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal geÔntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

8. Boeknummer: 0321  
The Correspondence of Jan DaniŽl Huichelbos van Liender with James Watt
Stoomgemalen; Stoommachines           (2005)    [Verbruggen, J A]
Dit proefschrift berust op een zo volledig mogelijke reconstructie en transcriptie van de correspondentie van J.D. Huichelbos van Liender (1732 - 1809 koopman te Rotterdam) en J. Watt (1736 - 1819 ingenieur te Birmingham). De correspondentie duurde van 1769 tot 1809. Van Liender heeft in de tweede helft van zijn leven veel aandacht en inspanningen gewijd aan het introduceren van stoomkracht in Nederland voor bemaling en industriŽle toepassingen.
Universiteit Twente;  21 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

9. Boeknummer: 0350  
De Lingequaestie. Academisch proefschrift.
Kaarten; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapreglement; Waterschapswetgeving; Waterstaat; Waterstaatsdienst           (1889)    [Lamping, W A]
Historische beschrijving van het ontstaan van het waterschap der Lingeuitwatering; vervolgens den aard van het geschil in het licht te stellen, om ten slotte de van weerskanten in het geding gebrachte bewijsgronden ten toets te brengen.
Nijgh & van Ditmar;   ( Waterschap)
 

10. Boeknummer: 0353  
De Haarlemmermeer: een studie in planning en beleid 1836-1858
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer           (1991)    [Jeurgens, Ch]
Inhoud:
1. Inleiding: Historisch en theoretisch kader
2. De stormen van 1836
3. Van plan tot wet
4. Geld, mensen en machines
5. De woeste gronden ingedeeld
6. De waterhuishouding van Rijnland
7. De polder van 1858
8. Conclusie

NEHA;  24 cm;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

11. Boeknummer: 0354  
De Haarlemmermeer: een studie in planning en beleid 1836-1858
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer           (1991)    [Jeurgens, Ch]
Inhoud:
1. Inleiding: Historisch en theoretisch kader
2. De stormen van 1836
3. Van plan tot wet
4. Geld, mensen en machines
5. De woeste gronden ingedeeld
6. De waterhuishouding van Rijnland
7. De polder van 1858
8. Conclusie

NEHA;  24 cm;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

12. Boeknummer: 0359  
Trotse kastelen en lichtende hallen: architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
Elektriciteit           (2003)    [Vredenberg, J]
Met de komst van de electriciteitsvoorziening rond 1890 begon een nieuwe fase in de industrialisatie. Architectonische representatie was voor de bedrijven van grote betekenis; de centrales werden ontworpen als burchten en kathedralen van de electriciteit. Rond 1900 vatte men dit letterlijk op en kregen de bedrijfshallen boogvensters en kantelen.
Matrijs;   ( Technische Wetenschappen - Electrotechniek)
 

13. Boeknummer: 0411  
'In een opslag van het oog'.
Kartografie; Waterstaatsdienst           (1998)    [Brink, P van den]
De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754.
Canaletto;   ( Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media)
 

14. Boeknummer: 0470  
De Waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Waterhuishouding; Waterschap; Waterstaat; Waterzuivering           (1998)    [Spierings, C N]
De waterstaatszorg in de zin van zorg voor de waterkering en de waterbeheersing heeft in Nederland en in het bijzonder in het laag gelegen Holland van oudsher een hoge prioriteit bij de taken, die door het openbaar bestuur worden behartigd. Die tak van overheidszorg wordt al eeuwen uitgeoefend door waterschappen.
Rijksuniversiteit;  24 cm;  ( Waterschap)
 

15. Boeknummer: 0499  
De kwaliteit van water: Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater
Waterhuishouding; Waterzuivering           (2001)    [Rijswick, H F M W van]
Het onderzoek spitst zich toe op de volgende onderzoeksvraag: Met welke juridische instrumenten kan de kwaliteit van oppervlaktewater worden beschermd. Deze onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal deelvragen:
- Wie of wat bepaalt de noodzakelijke waterkwaliteit
- Wat zijn de Europese en nationale juridische instrumenten om deze kwaliteit te beschermen en welke knelpunten bestaan er bij de toepassing hiervan?

Wiarda Instituut, G J;   ( Waterhuishouding)
 

16. Boeknummer: 0516  
Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865
Dijken; Molens; Sluizen; Waterschap; Waterstaat           (2007)    [Zeischka, S]
Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865. Om de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders ten volle te begrijpen en te verklaren, wordt deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in een zeer breed perspectief geplaatst.
Verloren;   ( Waterschap)
 

17. Boeknummer: 0517  
Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865
Dijken; Molens; Sluizen; Waterschap; Waterstaat           (2007)    [Zeischka, S]
Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865. Om de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders ten volle te begrijpen en te verklaren, wordt deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in een zeer breed perspectief geplaatst.
Verloren;   ( Waterschap)
 

18. Boeknummer: 0645  
The Correspondence of Jan DaniŽl Huichelbos van Liender with James Watt
Stoomgemalen; Stoommachines           (2005)    [Verbruggen, J A]
Dit proefschrift berust op een zo volledig mogelijke reconstructie en transcriptie van de correspondentie van J.D. Huichelbos van Liender (1732 - 1809 koopman te Rotterdam) en J. Watt (1736 - 1819 ingenieur te Birmingham). De correspondentie duurde van 1769 tot 1809. Van Liender heeft in de tweede helft van zijn leven veel aandacht en inspanningen gewijd aan het introduceren van stoomkracht in Nederland voor bemaling en industriŽle toepassingen.
Universiteit Twente;  21 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

19. Boeknummer: 0884  
De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
Bevolking; Bodemgebruik; Boerderij-Eigenaren; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Grondverkoop; Maatschappelijk leven           (1925)    [Veen, Dr H N ter]
'Proeve eener sociaal-geographische monographie; betreft de droogmaking, de strijd om het bestaan, de groei en verspreiding der bevolking en het maatschappelijk leven.' Met meerdere kaarten.
Noordhoff, P;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

20. Boeknummer: 1092  
De bodemgesteldheid van de IJpolders
Bodemkunde; Landbouw; Landbouweconomie; Polders; Suikerbieten           (1949)    [Guray, A R]
De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJpolders in het jaar 1949
A. Oosthoek's Uitgevers mij.;   ( Plantenteelt)
 

21. Boeknummer: 1095  
De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
Bevolking; Bodemgebruik; Boerderij-Eigenaren; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Grondverkoop; Maatschappelijk leven           (1925)    [Veen, Dr H N ter]
'Proeve eener sociaal-geographische monographie; betreft de droogmaking, de strijd om het bestaan, de groei en verspreiding der bevolking en het maatschappelijk leven.' Met meerdere kaarten.
Noordhoff;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

22. Boeknummer: 1097  
De Haarlemmermeer, een studie in planning en beleid 1836-1858
Droogmaking; Waterhuishouding; Polders; Stoomgemalen; Waterschap           (1991)    [Jeurgens, Ch]
Boek getiteld De Haarlemmermeer, een studie in planning en beleid 1836-1858. De droogmaking van de Haarlemmermeer als studie-object.
NEHA;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

23. Boeknummer: 1241  
Vissen in veenmeren
Geschiedenis Haarlemmermeer; Sluizen; Visserij; Waterhuishouding           (1998)    [Dam, P J E M van]
Proefschrift betreffende de sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530
Historische Vereniging Holland; Uitgeverij Verloren;   ( Jacht en visserij)
 

24. Boeknummer: 1878  
The Correspondence of Jan DaniŽl Huichelbos van Liender with James Watt
Stoomgemalen; Stoommachines           (2005)    [Verbruggen, J A]
Dit proefschrift berust op een zo volledig mogelijke reconstructie en transcriptie van de correspondentie van J.D. Huichelbos van Liender (1732 - 1809 koopman te Rotterdam) en J. Watt (1736 - 1819 ingenieur te Birmingham). De correspondentie duurde van 1769 tot 1809. Van Liender heeft in de tweede helft van zijn leven veel aandacht en inspanningen gewijd aan het introduceren van stoomkracht in Nederland voor bemaling en industriŽle toepassingen.
Universiteit Twente;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 oktober 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief